راه های مقابله با ناتوانی جنسی در مردان

تاریخ ارسال:2018-06-13

راه های مقابله با ناتوانی جنسی در مردان

اختلال نعوظ عروقی(ناتوانی جنسی در مردان) و بیماری های  قلبی عروقی (CVD) دارای عوامل خطر همسان

شامل: چاقی، فشار خون بالا، سندرم متابولیک(نشانگان سوخت و سازی)، دیابت و سیگار کشیدن می باشند. یافته های اخیر بیانگر آنند که ناتوانی جنسی در مردان نشانه زودهنگام بروز بیماری های قلبی- عروقی به حساب می آید. درباره راه های مقابله با ناتوانی جنسی در نوشته های بیشِ رو  بیشتر سخن خواهیم گفت.

مطالعه بیشتر:

http://farabipharma.ir/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8Cerectile-dysfunction%D8%9B-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82/