مقاومت به آنتی بیوتیک ها؛ تهدیدی خطرناک و جهانی!آنتی بیوتیک ها هر دردی را شفاء نمی دهند.

تاریخ ارسال:2018-04-28

مقاومت به آنتی بیوتیک ها؛ تهدیدی خطرناک و جهانی!آنتی بیوتیک ها هر دردی را شفاء نمی دهند.

آنتی_بیوتیک هابرای درمان گلودرد در 60 درصد موارد تجویز می شوند اما شواهد نشان می دهد که اکثر افراد بدون آنها بهبود می یابند.

این نشان دهنده یک فرصت قابل توجه برای کاهش بیشتر نسخه های غیر ضروری آنتی بیوتیک ها است.

برای درمان گلو دردهای ناشی از باکتری های استرپتوکوکی می توان از آنتی بیوتیک ها سود برد.

آنتی بیوتیک ها داروهای ضروری هستند، اما باکتری هایی که باعث عفونت می شوند، به طور فزاینده ای در برابر آنها مقاومت می کنند.

برای کمک به جلوگیری از این روند خطرناک و جهانی, ما نیاز به کمک به بیماران داریم تا درک کنند؛ آنتی بیوتیک ها هر دردی را شفاء نمی دهند!

منیع:
http://www.pharmatimes.com/news/nicephe_against_blanket_use_of_antibiotics_for_sore_throats_1218808