معارفه سرپرست جدید معاونت مالی و اقتصادی

تاریخ ارسال:2022-12-25

معارفه سرپرست جدید معاونت مالی و اقتصادی

معارفه سرپرست جدید معاونت مالی و اقتصادی انجام شد.
در جلسه ای که در روزسه شنبه با حضور مدیرعامل و مدیران شرکت و در محل سالن کنفرانس شرکت داروسازی فارابی برگزار شد.

آقای بهرام آقاجانی به عنوان سرپرست جدید معاونت مالی و اقتصادی شرکت داروسازی فارابی معرفی گردید.