نویسنده مدیر وبسایت

رکورد تولید سوسپانسیون خوراکی در تاریخ فارابی شکسته شد

اشتراک گذاری خبر [...]


💊 اولویت اول شرکت داروسازی فارابی رفع نیاز بیمار به دارو در سطح کشور است.

اشتراک گذاری خبر [...]


🚩 تجدید میثاق و بیعت با شهدا هم زمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفان

اشتراک گذاری خبر [...]


💡ممیزی شرکت MIC در شرکت داروسازی فارابی انجام شد

اشتراک گذاری خبر [...]


💡پایان عملیات ساخت خط تولید داروهای خاص در فارابی انجام شد

اشتراک گذاری خبر [...]


مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در بازدید از داروسازی فارابی

اشتراک گذاری خبر [...]


دکتر نکویی نیا مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

اشتراک گذاری خبر [...]