آگهی مزایده عمومی

تاریخ ارسال:2019-12-28

آگهی مزایده عمومی

آگهي مزايده عمومي

شركت داروسازي فارابي (سهامي عام) در نظر دارد انواع اقلام مازاد و ضايعاتي خود بشرح زير را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. خريداران محترم مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده و رويت اقلام مذكور به آدرس اصفهان كيلومتر 15 جاده اصفهان – شيراز كارخانجات داروسازي فارابي مراجعه نموده و پيشنهاد قيمت خود را به همراه تضمين شركت در مزايده ( به صورت كلي يا موردي) حداكثر تا تاريخ 98/10/16 در پاكت سربسته به دبير خانه شركت تحويل و يا به آدرس كارخانه ارسال نمايند.

1- انواع بشكه هاي پلاستيكي،فلزي و مقوايي در ظرفيت هاي مختلف.

2- انواع كارتن هاي سالم قابل استفاده و كارتن و مقوايي ضايعاتي.

3- انواع پالت چوبي سالم و تخته و پالت چوبي ضايعاتي.

4- انواع ضايعات پلاستيكي و…

زمان بازديد از اقلام مورد مزايده از تاريخ يك شنبه  98/10/08 لغايت پنج شنبه 98/10/12 از ساعت 9 صبح الي 13 در محل كارخانجات داروسازي فارابي مي باشد.

برنده مزايده حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ قبولي پيشنهاد قيمت مي بايست نسبت به واريز وجه وخارج نمودن اقلام خريداري شده اقدام نمايد.

فروشنده در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات واصله مختار است.

جهت كسب هر گونه اطلاعات بيشتر از طريق شماره تلفن زير با امور بازرگاني داخلي شركت تماس حاصل فرماييد.

031-33132290