سهامداران

آخرين تغييرات سرمايه شركت در تاريخ 1396/03/28 به ثبت رسيده است و بر طبق آن سرمايه شركت از 300 ميليارد ريال به 400 ميليارد ريال افزايش يافته است.

آخرين سرمايه ثبت شده و تعداد سهام شركت به ترتيب 400 ميليارد ريال و 400 ميليون سهم مي باشد.