سهامداران

با مراجعه به سايت https://mybours.info اقدام به دريافت برگ حق تقدم كرده و پس از تكميل آن به آدرس شركت ارسال نمايند.

بله

شماره حساب 605367526 نزد بانك تجارت شعبه 6050 چهارراه نظر

در صورتي كه مطالبات سهامدار نزد شركت به اندازه سهام خريداري شده باشد، تنها اقدام لازم اعلام كتبي به شركت است.

در صورتي در صورتي كه مطالبات سهامدار نزد شركت به اندازه سهام خريداري شده نباشد، بايد وجه مازاد را به شماره حساب اعلام شده از سوي شركت واريز نمايد و اصل فيش واريزي را به همراه اعلام كتبي و برگ حق تقدم به آدرس شركت پست نمايد.

14 شهريورماه سال 1398

كليه برگ حق تقدم هاي سهامداراني كه اقدام به تكميل مشخصات محل سكونت خود در سيستم سهام اين شركت كرده اند، از طريق اداره پست ارسال خواهد شد. همچنين آن دسته از سهامداراني كه مشخصات محل سكونت خود را تا كنون اعلام نكرده اند و يا به هر دليل موفق به دريافت برگ حق تقدم نشده اند، مي توانند به سايت www.mybourse.com مراجعه كرده و برگ حق تقدم خود را دريافت كنند.

بر اساس تصميمات مجمع عمومي عادي سالانه كه در تاريخ  1397/04/20 برگزار گرديد، اعضاي جديد هيئت مديره انتخاب و معرفي شدند.

سهامداران محترم شركت جهت آگاهي از آخرين اطلاعات مربوط به عملكرد شركت مي توانند به سامانه جامع اطلاع رساني ناشران ( كدال) مراجعه كنند.

سهامداران محترم شركت مي توانند جهت دريافت برگ سهام خود، با در دست داشتن مدارك شناسايي به امور سهام شركت مراجعه كرده و برگ سهام خود را دريافت كنند.

سهامداران حقيقي و حقوقي بعد از ثبت نام در سايت شركت و تكميل مشخصات شناسنامه اي و مشخصات ارتباطي، اقدام به درج مشخصات حساب خود كرده و بعد از بررسي شماره حساب اعلام شده، اقدامات لازم جهت واريز سود سهام به حساب مذكور فراهم مي شود.