اطلاعات واحدهای سازمانی

 • معاون اجرایی
 • معاون مالی و اقتصادی

 • دکتر سیده سمیرا ابطحی
 • مسئول فنی
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۳۵۲
 • s.abtahi@farabipharma.ir
 • هدایت کریمی
 • سرپرست امور مالی
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۲۰
 • h.karimi@farabipharma.ir

 • مدیر سرمایه های انسانی
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۰۸
 • مدیر کنترل موجودی و انبارها
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۳۰۲

 • مدیر تعالی سازمانی
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۳۶۲
 • حراست

 • مهندس عباس گرامی
 • مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۳۵
 • a.gerami@farabipharma.ir
 • دکتر سید محمد رضا زکیی
 • مدیر تحقیقات
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۳۵۸
 • mr.zaki@farabipharma.ir

 • مهندس مجید همدانی
 • مدیر فناوری اطلاعات
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۰۰۲
 • m.hamedani@farabipharma.ir
 • مهندس نوید قدیری
 • مدیر بازرگانی خارجی
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۶۷
 • n.ghadiri@farabipharma.ir

 • مجتبی علی خاصی
 • مدیر بازرگانی داخلی
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۱۶
 • m.alikhasi@farabipharma.ir
 • صدیقه محمدی
 • رئیس دفتر تهران
 • ۰۲۱۸۸۸۴۲۷۵۷ داخلی ۱۰۹
 • s.mohammadi@farabipharma.ir

 • رضا زمانی
 • رییس دفتر مدیرعامل
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۲۷
 • r.zamani@farabipharma.ir
 • مهندس علیرضا رییسی
 • رییس تولید
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۳۲۸
 • a.reisei@farabipharma.ir

 • مهندس سید شایان طباطبایی
 • رییس روابط عمومی و امور بین الملل
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۲۳
 • sh.tabatabaei@farabipharma.ir

 • دکتر زهره رحیمی
 • سرپرست تضمین کیفیت
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۳۴۱
 • z.rahimi@farabipharma.ir
 • سرپرست حسابرسی داخلی
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۹۲

 • دکتر مژده رحمانی بلداجی
 • سرپرست آزمایشگاههای کنترل کیفیت
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۳۵۱
 • m.rahmani@farabipharma.ir
 • مهندس احمدرضا برومند پور
 • مدیر فنی و مهندسی
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۳۸۰