اطلاعات واحدهای سازمانی

 • دکتر عبدالعلی رجایی
 • معاون اجرایی
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۳۲۹
 • a.rajaie@farabipharma.ir
 • مجید یزدانی
 • معاون مالی و اقتصادی
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۲۱
 • m.yazdani@farabipharma.ir
 • دکتر مینو خالقی
 • معاون امور حقوقی
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۱۲
 • m.khaleghi@farabipharma.ir

 • دکتر ابوالفضل بیکی حسن
 • مسئول فنی و مدیر تعالی سازمانی
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۳۴۸
 • a.beykihassan@farabipharma.ir
 • جلیل قاسمی
 • مدیر مالی
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۲۰
 • j.ghasemi@farabipharma.ir

 • مهندس احمد وحید دستجردی
 • مدیر سرمایه های انسانی
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۰۸
 • a.vahid@farabipharma.ir
 • مهندس مسعود حسین زاده حجازی
 • مدیر کنترل موجودی و انبارها
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۳۰۲
 • m.hejazi@farabipharma.ir

 • مهندس زرین تاج اشتری
 • مدیر طرح و توسعه
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۳۶۲
 • z.ashtari@farabipharma.ir
 • سعید سلجوقیان
 • مدیر حراست
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۵۲
 • s.saljooghian@farabipharma.ir

 • مهندس عباس گرامی
 • مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۳۵
 • a.gerami@farabipharma.ir
 • دکتر محمد رضا زکیی
 • مدیر تحقیقات
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۳۵۸
 • mr.zakie@farabipharma.ir

 • مهندس مجید همدانی
 • مدیر فناوری اطلاعات
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۰۰۲
 • m.hamedani@farabipharma.ir
 • مهندس نوید قدیری
 • مدیر بازرگانی خارجی
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۶۷
 • n.ghadiri@farabipharma.ir

 • مریم ستاریان
 • مدیر حسابرسی داخلی
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۹۲
 • m.satarian@farabipharma.ir
 • صدیقه محمدی
 • مدیر دفتر تهران
 • ۰۲۱۸۸۸۴۲۷۵۷ داخلی ۱۰۹
 • s.mohammadi@farabipharma.ir

 • محمد زادگان اسکندری
 • رییس دفتر مدیرعامل
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۲۷
 • m.eskandari@farabipharma.ir
 • مهندس علیرضا رییسی
 • رییس تولید
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۳۲۸
 • a.reisie@farabipharma.ir

 • دکتر محمد ابراهیمی
 • سرپرست بازاریابی و فروش
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۷۱
 • m.ebrahimi@farabipharma.ir
 • مهندس سید شایان طباطبایی
 • رییس روابط عمومی و امور بین الملل
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۲۳
 • sh.tabatabaei@farabipharma.ir

 • دکتر جهانشا مهدوی پور
 • سرپرست تضمین کیفیت
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۷۸
 • j.mahdavipour@farabipharma.ir
 • مجتبی علی خاصی
 • سرپرست بازرگانی داخلی
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۱۶
 • m.alikhasi@farabipharma.ir

 • دکتر مریم مقدم نیا
 • سرپرست آزمایشگاههای کنترل کیفیت
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۳۵۱
 • m.moghadamnia@farabipharma.ir
 • مهندس سجاد احمدی
 • سرپرست فنی و مهندسی
 • ۰۳۱۳۳۱۳۲۳۸۰
 • s.ahmadi@farabipharma.ir