فارابی در رتبه بندی شرکتهای گروه دارویی تامین باز هم درخشید

تاریخ ارسال:2019-10-05

فارابی در رتبه بندی شرکتهای گروه دارویی تامین باز هم درخشید

“”با هم توانستیم””

شرکت داروسازی فارابی در رده بندی شرکتهای سرمایه گذاری تامین در شهریورماه باز هم درخشید:

رتبه اول شرکتهای گروه از نظر رشد فروش نسبت به مقطع مشابه سال قبل

رتبه اول شرکتهای گروه از نظر تحقق بودجه فروش شش ماهه اول 98

رتبه دوم شرکتهای گروه بر مبنای تحویل از تعهدات بازخوانی

رتبه دوم شرکتهای گروه از نظر حجم فروش ریالی در شهریور 98

رتبه سوم شرکتهای گروه از نظر حجم فروش ریالی در شش ماهه 98