خماری شکر!

تاریخ ارسال:2018-01-15

خماری شکر!

هم قند بیش از حد خون و هم قند خیلی کم می تواند سردرد ایجاد کند! ولیکن قند به خودی خود سردرد به بار نمی آورد. پس علت سردرد چیست؟ تغییر سریع در قند خون با خوردن زیاد یا نخوردن شکر به اندازه کافی! این تغییرات که باعث سردرد می شود را “خماری شکر” می گویند.

تغییرات ناگهانی قند خون بر هورمون های بدن, به ویژه هورمون های اپی نفرین و نوراپی نفرین اثر می گذارد. این تغییرات هورمونی کارکرد رگهای خونی در مغز را نابسامان می کند که زمینه سردرد را فراهم می آورد.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/320464.php