بازدید هیئت شستا از شرکت داروسازی فارابی

تاریخ ارسال:2023-05-28

بازدید هیئت شستا از شرکت داروسازی فارابی

روز پنجشنبه چهارم خرداد ماه آقای احسان احمدی، معاونت برنامه ریزی راهبردی و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به همراه جمعی از مدیران شستا از شرکت داروسازی فارابی بازدید نمودند.

 

روابط عمومی و امور بین الملل