بازدید متخصصان نظام پزشکی تهران بزرگ از داروسازی فارابی انجام شد

تاریخ ارسال:2022-12-17

بازدید متخصصان نظام پزشکی تهران بزرگ از داروسازی فارابی انجام شد

روز پنجشنبه 24 آذرماه جمعی از اساتید بنام سازمان نظام پزشکی تهران در قالب تور تخصصی بازدید از کارخانجات داروسازی استان اصفهان از شرکت داروسازی فارابی بازدید کردند.

در ابتدا از خطوط تولیدی شرکت بازدید شد و سپس در سالن کنفرانس شرکت جلسه ادامه داشت.

در این جلسه دکتر رجائی سرپرست شرکت داروسازی فارابی ضمن خیر مقدم به میهمانان گرامی و اشاره به قدمت ۳۰ ساله شرکت و استمرار کیفیت و با توضیحاتی جامع به معرفی محصولات شرکت و ارائه محصولات آنتی بیوتیکی و لزوم تجویز تخصصی آنتی بیوتیک پرداخت و میهمانان در یک جلسه چالشی به بحث و گفتگو پرداختند.

روابط عمومی و امور بین الملل