بازدید از خطوط تولید

تاریخ ارسال:2022-08-18

بازدید از خطوط تولید

در پایان این بازدید دو ساعته مهندس بازیان،مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و دکتر نکوئی نیا،مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین از خطوط تولید شرکت داروسازی فارابی و همچنین پروژه داروهای خاص این شرکت بازدید به عمل آوردند.
،شایان ذکر است در این دیدار مدیران محترم هلدینگ های صدرتامین و تاصیکو مهندس بازیان را همراهی کردند.

روابط عمومی و امور بین الملل