نحوه دريافت گواهينامه حق تقدم سهام به چه صورت است؟

كليه برگ حق تقدم هاي سهامداراني كه اقدام به تكميل مشخصات محل سكونت خود در سيستم سهام اين شركت كرده اند، از طريق اداره پست ارسال خواهد شد. همچنين آن دسته از سهامداراني كه مشخصات محل سكونت خود را تا كنون اعلام نكرده اند و يا به هر دليل موفق به دريافت برگ حق تقدم نشده اند، مي توانند به سايت www.mybourse.com مراجعه كرده و برگ حق تقدم خود را دريافت كنند.