نحوه دريافت آخرين برگ سهام مربوط به سهامداران حقيقي و حقوقي به چه صورت است؟

سهامداران محترم شركت مي توانند جهت دريافت برگ سهام خود، با در دست داشتن مدارك شناسايي به امور سهام شركت مراجعه كرده و برگ سهام خود را دريافت كنند.