شماره حساب شركت جهت واريز وجه حاصل از خريد حق تقدم سهام؟

شماره حساب 605367526 نزد بانك تجارت شعبه 6050 چهارراه نظر