سرمايه ثبت شده و تعداد سهام شركت چه ميزان است؟

آخرين سرمايه ثبت شده و تعداد سهام شركت به ترتيب 400 ميليارد ريال و 400 ميليون سهم مي باشد.