در صورتي كه برگ حق تقدم از طريق پست به دست سهامداران نرسيد، چه اقدامي انجام دهند؟

با مراجعه به سايت https://mybours.info اقدام به دريافت برگ حق تقدم كرده و پس از تكميل آن به آدرس شركت ارسال نمايند.