اگر سهامداري مازاد بر حق تقدمي كه در تاريخ مجمع به ازاي سهام خود دريافت كرده است اقدام به خريد حق تقدم در بازار سرمايه كند، لازم است چه اقدامي انجام دهد؟

در صورتي كه مطالبات سهامدار نزد شركت به اندازه سهام خريداري شده باشد، تنها اقدام لازم اعلام كتبي به شركت است.

در صورتي در صورتي كه مطالبات سهامدار نزد شركت به اندازه سهام خريداري شده نباشد، بايد وجه مازاد را به شماره حساب اعلام شده از سوي شركت واريز نمايد و اصل فيش واريزي را به همراه اعلام كتبي و برگ حق تقدم به آدرس شركت پست نمايد.