آیا سهامداراني كه در تاريخ مجمع سهامدار بوده اند و حق تقدم به آن ها تعلق گرفته است نيز بايد اقدام به تكميل و ارسال برگ حق تقدم كنند؟

بله