آخرين تغييرات مديريتي صورت گرفته در چه تاريخي بوده است؟

بر اساس تصميمات مجمع عمومي عادي سالانه كه در تاريخ  1397/04/20 برگزار گرديد، اعضاي جديد هيئت مديره انتخاب و معرفي شدند.