آخرين تغييرات سرمايه ثبت شده شركت در چه تاريخي به ثبت رسيده است؟

آخرين تغييرات سرمايه شركت در تاريخ 1396/03/28 به ثبت رسيده است و بر طبق آن سرمايه شركت از 300 ميليارد ريال به 400 ميليارد ريال افزايش يافته است.