افزایش خطر سنگ کلیه با دریافت آنتی بیوتیک ها

تاریخ ارسال:2018-05-15

افزایش خطر سنگ کلیه با دریافت آنتی بیوتیک ها

افزایش خطر سنگ کلیه با دریافت آنتی بیوتیک ها

تجزیه و تحلیل پرونده های سلامت الکترونیکی 13 میلیون کودک و بزرگسال نشان داد که مصرف آنتی بیوتیک های خوراکی و به طور خاص؛ سولفانامیدها، سفالوسپورین ها، فلوروکینولون ها، نیتروفورانتویین و “پنی سیلین های گسترده طیف” با افزایش خطر سنگ کلیه ارتباط دارد.
حتی پس از کنترل عواملی مانند سن، نژاد، جنس، عفونت مجاری ادراری، داروهای دیگر و سایر شرایط پزشکی، خطر افزایش یافته باقی می ماند.

تولید سنگ کلیه در کسانی که سولفانامیدها را دریافت کرده اند دو برابر بیشتر از افرادی است که در گروه کنترل بودند، در حالی که تولید سنگ کلیه در مصرف کنندگان پنی سیلین های گسترده طیف فقط 27 درصد بیشتر بود. این ارتباط درمیان کودکان و نوجوانان نسبت به گروه های سنی دیگر بسیار قوی تر می باشد.

افزایش خطر سنگ کلیه سال ها پس از مصرف آنتی بیوتیک ها باقی می ماند، اما پژوهشگران دریافتند که این خطر در طول زمان کاهش می یابد.

برگرفته ازمنبع:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/321791.php