💊بازدید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

تاریخ ارسال:2022-12-07

💊بازدید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

🗒️به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل داروسازی فارابی ۲۳نفر ازدانشجویان دانشگاه فرهنگیان به سرپرستی خانم دکتر شهدوست در روز ۱۳ آذر از فارابی بازدید نمودند.در این دیدار از خط تولید و آزمایشگاه های شرکت بازدید به عمل آمد.