هیات مدیره و مدیرعامل

هیات مدیره

مدیـرعامـل و نایب رئیس هیات مدیره

-

رییس هیات مدیره

-

دکتر ولی اله حاجی هاشمی عضو هیئت مدیره داروسازی فارابی

ولی اله حاجی هاشمی

عضو هیات مدیره

دکترای تخصصی PhD داروسازی

دکتر رجایی

عبدالعلی رجایی

معاون اجرایی و عضو هیات مدیره

دکترای داروسازی

-

عضو هیات مدیره

-

مدیرعامل

سوابق علمی

مهارت ها و تجربیات