هیات مدیره و مدیرعامل

هیات مدیره

jafari

علیرضا جعفری نسب

مدیـرعامـل و نایب رئیس هیات مدیره

فوق لیسانس مهندسی صنایع

منوچهر شکری

رییس هیات مدیره

کارشناس مهندسی علوم و صنایع غذایی

دکتر ولی اله حاجی هاشمی عضو هیئت مدیره داروسازی فارابی

ولی اله حاجی هاشمی

عضو هیات مدیره

دکترای تخصصی PhD داروسازی

دکتر رجایی

عبدالعلی رجایی

معاون اجرایی و عضو هیات مدیره

دکترای داروسازی

دکتر فولادی

مسعود فولادی

عضو هیات مدیره

دکترای حسابداری

مدیرعامل

سوابق علمی

  • كارشناسی ارشد مهندسی صنايع و حسابدار رسمی

مهارت ها و تجربیات

  • نايب رئيس هيئت مديره و معاون مالی تداركات و نيروی انسانی شركت مخابرات استان اصفهان

  • رئيس هيئت مديره شركت مشاركتی مخابرات سيار اصفهان

  • معاون مالی اقتصادی و عضو هيئت مديره داروسازی فارابی

  • حسابدار رسمی عضو و جامعه حسابداران رسمی ایران