هیات مدیره و مدیرعامل

هیات مدیره

دکتر محمد نادری عليزاده

مدیـرعامـل و نایب ريیس هیات مدیره

دكترای تخصصی P.h.D فارماكولوژی

منوچهر شکری

رییس هیات مدیره

کارشناس مهندسی علوم و صنایع غذایی

jafari

مهندس علیرضا جعفری نسب

عضو هیات مدیره

فوق لیسانس مهندسی صنایع

دکتر ولی اله حاجی هاشمی عضو هیئت مدیره داروسازی فارابی

دکتر ولی اله حاجی هاشمی

عضو هیات مدیره

دکترای تخصصی PhD داروسازی

علیرضــا خســـروانی عضو هیئت مدیره داروسازی فارابی

علیرضــا خســـروانی

عضو هیات مدیره

لیسانس حسابداری

مدیرعامل

سوابق علمی

  • دكترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشكي تهران

  • دكترای تخصصی P.h.D فارماكولوژی از دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی

مهارت ها و تجربیات

  • كارشناس امور دارويی دانشگاه علوم پزشكی ايران

  • معاون كيفيت و معتبرسازی شركت شيمی دارويی داروپخش

  • مدرس فارماكولوژی در دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی

  • عضو هيئت مديره شركت داروسازی سها

  • مديرعامل شركت آنتی بيوتيك سازی ايران