هیات مدیره و مدیرعامل

هیات مدیره

Dr.Homayooni3

علی همایونی

مدیـرعامـل و نایب رئیس هیات مدیره

دکتری داروسازی

منوچهر شکری

رییس هیات مدیره

کارشناس مهندسی علوم و صنایع غذایی

دکتر ولی اله حاجی هاشمی عضو هیئت مدیره داروسازی فارابی

ولی اله حاجی هاشمی

عضو هیات مدیره

دکترای تخصصی PhD داروسازی

دکتر رجایی

عبدالعلی رجایی

معاون اجرایی و عضو هیات مدیره

دکترای داروسازی

دکتر فولادی

مسعود فولادی

عضو هیات مدیره

دکترای حسابداری

مدیرعامل

سوابق علمی

  • دکتری داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  • بورد تخصصی اقتصاد و‌مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهارت ها و تجربیات

  • بازرس ویژه مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

  • رئیس هیئت مدیره شرکت شیرین دارو

  • عضو هیئت رئیسه شاخه دانشجویی انجمن بین المللی اقتصاد دارو و مطالعات پیامدها