همایش سراسری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)

تاریخ ارسال:2022-07-12

همایش سراسری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)

موضوعات همایش:
تولید:نوآوری،اقتصاد دانش بنیان
تولید:سرمایه گذاری و تامین مالی
تولید:هم افزایی ، ارزش آفرینی
تولید:تحول ، برنامه ریزی و مدیریت راهبردی
تولید:حاکمیت شرکتی،شفافیت و انضباط مالی
تولید:اقتصاد مردمی ، بازار سرمایه
تولید:سرمایه انسانی ، پرورش مدیران گام دوم انقلاب