مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در بازدید از داروسازی فارابی

تاریخ ارسال:2022-08-18

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در بازدید از داروسازی فارابی

پیش از هر سخن از کلیه زحماتی که در مورد تاسیس و تکوین این مجموعه ارزشمند و فاخر کشیده شده تشکر می کنم.
طی دو سال گذشته با توجه به پاندمی کرونا چالش هایی در بخش درمان و شرکتی همچون فارابی ایجاد شد و همچنین کشور ما تجربیات موفقی را در این زمینه پشت سر گذاشته است.
شرکت های ما به چند مسئله نیازمند هستند:
نیاز راهبردی:این بخش مسنتقیم با تولید،دانش و تکنولوژی مماس است و شامل یک جهت،جریان و میل راهبردی است.
در منطقه ما شرکت های دارویی کم نیستند و شرکتی با سه دهه باید به موضوع دانش بنیان که مورد تاکید مقام معظم رهبری است توجه نماید.بارها در جلسات عنوان کرده ایم که حوزه دارویی دانش پذیر است و باید شامل تغییر و تحول شود.
خوشبختانه فارابی در حال ایجاد یک پروژه جدید دارویی است و این اقدامی مثبت است چون برای ایجاد شرکت های جدید نیازمند زیرساخت،زمین و هزینه های زیاد است. نکته مهم اینکه ما به جای ایجاد شرکت های جدید بحث توسعه را در شرکت های خودمان انجام دهیم.
موضوع بعدی اهمیت به صادرات است و امید است کلیه شرکت ها در این راستا قدم بردارند.