قرص

محصولات بر اساس شکل دارویی

ونلافاکسین

پنتوکسی فيلين

کلاریترومایسین

سیپروفلوکساسین

آسیکلوویر

کلسی فار

کلسی فار پلاس

فاراکلد

گلوکزآمين سولفات–کندروئيتين سولفات

دمپریدون

گلوکوزآمین سولفات

گلوکزآمين سولفات–کندروئيتين سولفات

ريزاتريپتان

سوتالول

کارودیلول

نيتروگليسرين

فارستیریزین

ازتيمايب

تادالافیل

رپاگلیناید

ملوکسیکام

سفوروکسیم(فارینات)