سوسپانسیون

محصولات بر اساس شکل دارویی

کوآموکسی کلاو

اریترومایسین

پنی سیلن وی بنزاتین

فارمنتين اي اس ۶۴۳

فارمنتين بی دی

پنی سیلین وی کا

فارکسیم (سفیکسیم)

سفالکسین

آزیترومایسین

فاراموکس بی دی