افراد چاق که مقاومت به انسولین داشتند متفورمین به تنهایی, وزن آنها را نمی کاهد!

تاریخ ارسال:2018-04-23

افراد چاق که مقاومت به انسولین داشتند متفورمین به تنهایی, وزن آنها را نمی کاهد!

افراد مبتلا به دیابت نوع 2 وزن خود را با مصرف متفورمین کاهش می دهند، اما آنها تنها کسانی نیستند که از مزیت این دارو استفاده می کنند.

مطالعه ای دربرگیرنده افراد چاق که مقاومت به انسولین داشتند، نشان داد که در صورت مصرف متفورمین، وزن شان کاهش می یابد.

در حالی که برخی شواهد نشان می دهند که متفورمین منجر به کاهش وزن نمی شود، ولیکن نه برای پزشکان و نه برای دانشمندان چگونگی این کارکرد مشخص نشده است.

بعضی محققان معتقدند متفورمین اشتها را کاهش می دهد. دیگران فکر می کنند که این دارو نحوه ذخیره و مصرف چربی را تغییر می دهد.

پزشکان تمایل دارند که توصیه به تغییر سبک_زندگی و تغذیه در کنار مصرف متفورمین برای درمان دیابت_نوع_2 یا پیش دیابت داشته باشند. بسیاری از این تغییرات رژیم غذایی و سبک زندگی نیز در صورت رعایت موجب کاهش وزن می شود.

متفورمین به تنهایی ممکن است منجر به کاهش_وزن نشود، بلکه دیگر رفتارها و عادات سلامت بخش نیز بایستی رعایت گردد.

افرادی که امید دارند وزن خود را با مصرف متفورمین کاهش دهند, بایستی رژیم منظم غذاییِ غنی و کم کالری را همراه با ورزش دنبال کنند.

افرادی که رفتارهای سلامت بخش را به مصرف متفورمین پیوست نمی کنند, وزن شان را نمی توانند کاهش دهند.