فارابی در راه پیشرفت

تاریخ ارسال:2022-09-26

فارابی در راه پیشرفت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت داروسازی فارابی این شرکت در رتبه بندی شرکت‌های محصول ساز گروه سرمایه گذاری دارویی تامین بر اساس عملکرد زنجیره تامین در بخش فروش مربوط به پنج ماهه اول سال 1401، حائز رتبه های زیر شده است.

رتبه دوم شرکت های برتر از نظر درصد تحقق بودجه فروش پنج ماهه 1401(فروش فراورده های انسانی)

رتبه سوم شرکت های برتر از نظر رشد فروش نسبت به مقطع مشابه سال قبل (پنج ماهه 1401) (فروش کل)

رتبه اول شرکت های برتر از نظر درصد تحقق بودجه فروش پنج ماهه 1401 (فروش کل)

رتبه دوم شرکت های برتر از نظر درصد فروش به پخش های گروه(پنج ماهه 1401)