جلوگیری از کاهش تراکم مواد معدنی استخوان ها با استفاده از مکمل روی

تاریخ ارسال:2018-06-10

جلوگیری از کاهش تراکم مواد معدنی استخوان ها با استفاده از مکمل روی

محققان در هند تایید کرده اند که مکمل روی در مراحل اولیه می تواند استخوان ها را در برابر کاهش بیشتر تراکم استخوانی محافظت کند. این مطالعه که در مجله Nutrition & Intermediary Metabolism منتشر شد، ارزیابی نمود که آیا اضافه کردن مکمل های روی می تواند بر استئوپنی(کاهش تراکم مواد معدنی استخوانی) اثر بگذارد یا نه!

چهل و هشت موش ویستار به دو گروه  بیست و چهارتایی و سپس هرکدام نیز به 4  گروه تقسیم شدند: گروه کنترل، گروه دریافت روی، گروه اوارکتومی(موش های با جراحی تخمدان ها) و گروه اوارکتومی همراه دریافت روی.  دوره آزمون به مدت هشت هفته ادامه یافت. تجزیه و تحلیل بافت استخوانی femur و tibia با استفاده از میکروسکوپ الکترونی انجام شد. همچنين محتواي کلسيم استخوان با استفاده از اسپکتروفتومتر جذب اتمي برآورد گردید.

وزن بدن حیوانات در گروه جراحی تخمدان ها به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود. وزن بدن آن ها پس از هفته چهارم نسبت به گروه جراحی تخمدان ها که مکمل روی دریافت کرده بودند افزایش معنی داری نداشت. مقدار کلسیم در هر دو استخوان فمور و تیبیا به طور قابل توجهی در مقایسه با گروه جراحی تخمدان کاهش یافت. اتصال ترابکولا(تورتیغه) نیز به علت تخریب تخمدان از بین رفته بود. تجویز روی، محتوای کلسیم و همچنین مورفولوژی بافت استخوانی را ترمیم نمود.

این یافته ها نشان می دهد که تغییرات ترابکولای استخوانی که به کمبود استروژن نسبت داده می شود با استفاده از مکمل روی متوقف می گردد.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235238591530030X

دیدگاهتان را بنویسید