تقدیر از رانندگان شرکت داروسازی فارابی هم زمان با روز حمل و نقل انجام شد

تاریخ ارسال:2022-12-17

تقدیر از رانندگان شرکت داروسازی فارابی هم زمان با روز حمل و نقل انجام شد

امروز  شنبه 26 آذر ماه هم زمان با روز حمل و نقل طی مراسمی ضمن تقدیر  از رانندگان شرکت داروسازی فارابی هدیه ای به رسم یادبود، به این قشر زحمت کش تحویل و از این عزیزان تقدیر گردید.

روابط عمومی و امور بین الملل