مناقصه

لیست مناقصه ها

ردیف عنوان مناقصه تاریخ شروع توزیع اسناد تاریخ پایان توزیع اسناد دانلود اسناد مرتبط
۱

اسناد شناسایی و ارزیابی مناقصه خرید فیلتر بانک

۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ دانلود