مناقصه

لیست مناقصه ها

ردیف عنوان مناقصه تاریخ توزیع اسناد تاریخ دربافت قیمت دانلود اسناد مرتبط
۱

اسناد مناقصه
HPLC and Detectors خرید دستگاه

خرید دستگاه Dissolution

۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ دانلود
۲

اسناد مناقصه خرید سه دستگاه پالتراک برقی

۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ دانلود