مزایده

لیست مزایده ها

ردیف عنوان مزایده تاریخ شروع توزیع اسناد تاریخ پایان توزیع اسناد دانلود اسناد مرتبط
۱ اسناد مزایده فروش اقلام مازاد، ضايعاتي و مستعمل ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ دانلود