مزایده

لیست مزایده ها

عنوان مزایده تاریخ شروع توزیع اسناد تاریخ پایان توزیع اسناد دانلود اسناد مرتبط
اسناد مزایده فروش اقلام مازاد و ضايعاتی(نوبت دوم) ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دریافت
اسناد مزایده فروش اقلام مازاد و ضايعاتی ۱۴۰۲/۰۹/۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ به اتمام رسیده