بهترین دارو درمانی برای سرماخوردگی

تاریخ ارسال:2018-01-09

بهترین دارو درمانی برای سرماخوردگی

بهترین راه مبارزه با سرما خوردگی استراحت و مایعات است، اما پزشکان پذیرفته اند که دارو درمانی می تواند بدترین نشانه ها را بیشتر تحمل پذیر کند. مهم این است که بدانید هیچ دارویی  طول و شدت سرما خوردگی را کاهش نخواهد داد؛ تنها می تواند علائم را درمان کند. برترین گزینه ها برای درمان دارویی سرماخوردگی نام هایی تجاری اند  که  پزشکان و داروسازان می گویند موثرترین اند. البته همین داروها در فرمولهای یکسان با نام ژنریک تقریبا در تمامی داروخانه ها موجود اند.

https://www.reviews.com/cold-medicine/