آیا ساعت بدن ما برای جلوگیری از سرطان کمک می کند؟

تاریخ ارسال:2018-01-10

آیا ساعت بدن ما برای جلوگیری از سرطان کمک می کند؟

همه ما یک ساعت زیستی داریم تا به کمک  نور و تاریکی شبانه روزی, چرخه های روزانه خود را برای استراحت و فعالیت ها حفظ کنیم. یکی دیگر از چرخه های طبیعی بدن ما ” چرخه سلولی” است، که سلول های بدن ما را کنترل می کند.هر دو چرخه ی  سلولی و ساعت زیستی می تواند توسط سرطان از کار بیافتد. به دیگر سخن، در بسیاری از سرطانها، چرخه های نارکارآمد باعث می شود که تومور ها بی وقفه چند برابر شوند.کارشناسان می دانند که ساعت زیستی در تنظیم فرآیندهای وابسته به زمان در بدن از جمله متابولیسم،  بازسازی DNA و چرخه سلولی نقش بی بدیلی دارند. پژوهشگران دانشگاه Charité-Medical در برلین  آلمان، روشن کردند که آیا ساعت زیستی می تواند تومورهای سلولی را سرکوب کند یا نه.

پروتئین RAS ساعت زیستی را تحت تاثیر قرار می دهد. این فرضیه با تغییر دادن سطوح پروتئین RAS-پروتئین کنترل سلولی-  که در یک چهارم تومورهای انسانی غیرفعال  می شود, پژوهش شد.در این پژوهش، محققان کشف کردند که ساعت های زیستی و ریتم های  روزانه به وسیله پروتئین RAS با اثر بردو پروتئین  ARFو INK4a  کنترل می شود.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/320296.php

دیدگاهتان را بنویسید