آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) شماره ثبت 6816- شناسه ملی: 10260279270

تاریخ ارسال:2021-07-07

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) شماره ثبت 6816- شناسه ملی: 10260279270

 بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در روز یکشنبه مورخ 27/04/1400 رأس ساعت 10 صبح در محل
تهران، کارخانجات داروپخش، واقع در کیلومتر 18 اتوبان کرج- خیابان داروپخش تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند.

 دستورجلسه:

 اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه شرکت و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه 

  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
  • سهامداران محترمی که مایل به حضور در مجمع مذکور می باشند، با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره 31/104 مورخ 20/12/1398 ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص محدودیت حضور بیش از 15 سهامدار در مجامع عمومی شرکتها، جهت اطلاع از نحوه برگزاری مجمع به پیوست آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی فارابی در سامانه کدال مراجعه نمایند.

  هیات مدیره شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)

دیدگاهتان را بنویسید