تولید قراردادی و مشارکت در سرمایه گذاری های دو جانبه