فهرست محصولات

ردیف دسته دارویی نام محصول نام برند دوز شکل دارویی بسته بندی
۱ پنی سیلین کوآموکسی کلاو فارمنتین بی دی ۲۲۸mg/ 5ml سوسپانسیون ۱۰۰ml شیشه
۲ فارمنتین بی دی ۴۵۷mg/ 5ml سوسپانسیون ۱۰۰ml شیشه
۳ فارمنتین ای اس ۶۴۳mg/ 5ml سوسپانسیون ۷۵ml شیشه
۴ فارمنتین ۱۵۶mg/ 5ml سوسپانسیون ۱۰۰ml شیشه
۵ ۳۱۲mg/ 5ml سوسپانسیون ۱۰۰ml شیشه
۶ ۳۷۵mg قرص ۲۰’s جعبه
۷ ۶۲۵mg قرص ۲۰’s جعبه
۸ آموکسی سیلین فاراموکس ۲۵۰mg کپسول ۱۰۰’s جعبه
۹ ۵۰۰mg کپسول ۱۰۰’s جعبه
۱۰ ۲۵۰mg Chew.قرص ۲۰’s جعبه
۱۱ ۵۰۰mg قرص ۲۰’s جعبه
۱۲ ۱۲۵mg/ 5ml سوسپانسیون ۱۰۰ml شیشه
۱۳ ۲۵۰mg/ 5ml سوسپانسیون ۱۰۰ml شیشه
۱۴ فاراموکس بی دی ۲۰۰mg سوسپانسیون ۷۰ml شیشه
۱۵ ۴۰۰mg سوسپانسیون ۷۰ml شیشه
۱۶ آمپی سیلین فاریلین ۲۵۰mg کپسول ۱۰۰’s جعبه
۱۷ ۵۰۰mg کپسول ۱۰۰’s جعبه
۱۸ ۱۲۵mg/ 5ml سوسپانسیون ۱۰۰ml شیشه
۱۹ ۲۵۰mg/ 5ml سوسپانسیون ۱۰۰ml شیشه
۲۰ کلوگزاسیلین فالوکس ۲۵۰mg کپسول ۱۰۰’s جعبه
۲۱ ۵۰۰mg کپسول ۱۰۰’s جعبه
۲۲ پنی سیلسن وی بنزاتین فاراسیلین ۲۰۰۰۰۰IU/ 5ml سوسپانسیون ۱۰۰ml شیشه
۲۳ ۴۰۰۰۰۰IU/ 5ml سوسپانسیون ۱۰۰ml شیشه
۲۴ پنس یسلسن دی کا فاراپن ۲۵۰mg/ 5ml Syrup ۱۰۰ml شیشه
۲۵ ۵۰۰mg قرص ۱۰۰’s جعبه
۲۶ سفالوسپورین سفوروکسیم فارینات ۱۲۵mg قرص ۲۰’s جعبه
۲۷ ۲۵۰mg قرص ۲۰’s جعبه
۲۸ ۵۰۰mg قرص ۲۰’s جعبه
۲۹ سفیکسیم فارکسیم ۲۰۰mg کپسول ۱۰’s جعبه
۳۰ ۴۰۰mg کپسول ۱۰’s جعبه
۳۱ ۲۰۰mg قرص ۱۰’s جعبه
۳۲ ۴۰۰mg قرص ۱۰’s جعبه
۳۳ ۱۰۰mg/ 5ml سوسپانسیون ۱۰۰ml شیشه
۳۴ ۱۰۰mg/ 5ml سوسپانسیون ۵۰ml شیشه
۳۵ سفالکسین فلکسین ۲۵۰mg کپسول ۱۰۰’s جعبه
۳۶ ۵۰۰mg کپسول ۱۰۰’s جعبه
۳۷ ۱۲۵mg/ 5ml سوسپانسیون ۱۰۰ml شیشه
۳۸ ۲۵۰mg/ 5ml سوسپانسیون ۱۰۰ml شیشه
۳۹ ماکرولیدها کلاریترومایسین   ۲۵۰mg قرص ۲۰’s جعبه
۴۰ وکینولونزها ۵۰۰mg قرص ۲۰’s جعبه
۴۱   اریترومایسین ۲۰۰mg قرص ۱۰۰’s جعبه
۴۲   ۴۰۰mg قرص ۱۰۰’s جعبه
۴۳   ۲۰۰mg/ 5ml سوسپانسیون ۱۰۰ml شیشه
۴۴   آزیترومایسین ۲۵۰mg کپسول ۶’s جعبه
۴۵   ۵۰۰mg کپسول ۶’s جعبه
۴۶   ۲۵۰mg قرص ۶’s جعبه
۴۷   ۵۰۰mg قرص ۶’s جعبه
۴۸   ۱۰۰mg/ 5ml سوسپانسیون ۳۰ml شیشه
۴۹   ۲۰۰mg/ 5ml سوسپانسیون ۳۰ml شیشه
۵۰   سیپروفلوکساسین سیپروفار ۲۵۰mg قرص ۲۰’s جعبه
۵۱   ۵۰۰mg قرص ۲۰’s جعبه
۵۲ مکمل سولفات آهن+فولیک اسید ففار ۱۲۷٫۸mg/ 0.5mg کپسول ۳۰’s جعبه
۵۳ گلوکوزامین سولفات   ۵۰۰mg کپسول ۶۰’s جعبه
۵۴ گلوکزآمين سولفات–کندروئيتين سولفات گلوکوفار ۵۰۰mg/400mg قرص ۶۰’s جعبه
۵۵ کلسیم+ویتامین دی   ۵۰۰mg/ 200IU قرص ۶۰’s جعبه
۵۶ کلسیفار کلسیفار   قرص ۶۰’s جعبه
(Ca, Mg, Zn, D3)
۵۷ کلسفارپلاس کلسیفار پلاس قرص ۶۰’s جعبه
(Ca, Mg, Zn, D3, K1)
۵۸ کاهنده کلسترول خون ازتیمایب ازتیفار ۱۰mg قرص ۳۰’s جعبه
۵۹ قلبی عروقی سوتالول   ۸۰mg قرص ۱۰۰’s جعبه
۶۰ کارودیلول ۱۲٫۵mg قرص ۳۰’s جعبه
۶۱ نیتروگلیسرین نیتروفار ۲٫۶mg قرص ۱۰۰’s جعبه
۶۲ ۶٫۴mg قرص ۵۰’s جعبه
۶۳ ضد ویروس آسیکلویر   ۲۰۰mg قرص ۵۰’s جعبه
۶۴ ۴۰۰mg قرص ۵۰’s جعبه
۶۵ توانبخشی جنسی تادالافیل ۲۰mg قرص ۴’s جعبه
۶۶ دیابت رپاگلیناید نووفار ۰٫۵mg قرص ۱۰۰’s جعبه
۶۷ ۱mg قرص ۱۰۰’s جعبه
۶۸ ۲mg قرص ۱۰۰’s جعبه
۶۹ گوارش پنتوپرازول   ۲۰mg قرص ۱۴’s جعبه
۷۰ ۴۰mg قرص ۱۴’s جعبه
۷۱ ۲۰mg کپسول ۱۴’s جعبه
۷۲ ۴۰mg کپسول ۱۴’s جعبه
۷۳ لانزوپرازول لانسوفار ۱۵mg کپسول ۱۴’s جعبه
۷۴ ۳۰mg کپسول ۱۴’s جعبه
۷۵ ضدپلاکت پنتوکسی فیلین   ۴۰۰mg E.R قرص ۱۰۰’s جعبه
۷۶ کلیه وپروستات تامسولوسین تامسوفار ۰٫۴mg E.R کپسول ۳۰’s جعبه
۷۷ ضددرد-مسکن استامینوفن/کافئین/ایبوبروفن فارژزیک ۳۲۵mg/ 40mg/ 200mg کپسول ۲۰’s جعبه
۷۸ مهارکننده لیپاز ارلیستات   ۶۰ mg کپسول ۲۰’s جعبه
۷۹ ۱۲۰ mg کپسول ۲۰’s جعبه
۸۰ ضد حساسیت ستیریزین Far-Cetirizine ۱۰mg قرص ۳۰’s جعبه
۸۱ ضد افسردگی ونلافاکسین ونلافار ۳۷٫۵mg قرص ۱۰۰’s جعبه
۸۲ ۷۵mg قرص ۱۰۰’s جعبه
۸۳ ضد التهاب غيراستروييدي ملوکسیکام   ۷٫۵mg قرص ۳۰’s جعبه
۸۴ ۱۵mg قرص ۳۰’s جعبه
۸۵ دیکلوفناک سدیم ۱۰۰mg E.R کپسول ۳۰’s جعبه
۸۶ ضد میگرن ریزاتریپتان ۵mg قرص ۱۰’s جعبه
۸۷ ۱۰mg قرص ۱۰’s جعبه
۸۸ آنتاگونيست گيرنده آنژيوتانسين II والسارتان والسوفار ۸۰mg کپسول ۳۰’s جعبه
۸۹ ۱۶۰mg کپسول ۳۰’s جعبه
۹۰ گوارشی، آنتاگونیست دوپامین دمپریدون فاریدون ۱۰mg قرص ۳۰’s جعبه
۹۱ گوارشي، ضد اسپاسم Mebeverine Hydrochloride   ۲۰۰mg E.R کپسول ۵۰’s جعبه
۹۲ سرماخوردگی استامینوفن فاراکلد ۵۰۰mg/ 15mg/ 5mg قرص ۲۰’s جعبه
دکسترومتورفان
فنيل افرين