هیات مدیره و مدیرعامل

هیات مدیره

دکتر محمد نادری عليزاده

مدیـرعامـل و نایب رئیس هیئت مدیره

دكترای تخصصی P.h.D فارماكولوژی

دکتر غلامحسین صادقیان رنانی رییس هیات مدیره داروسازی فارابی

دکتر غلامحسین صادقیان رنانی

رئیس هیئت مدیره

دکترای حرفه ای داروسازی

علیرضا جعفری نسب

عضو هیئت مدیره

فوق لیسانس حسابداری

دکتر ولی اله حاجی هاشمی عضو هیئت مدیره داروسازی فارابی

دکتر ولی اله حاجی هاشمی

عضو هیئت مدیره

دکترای تخصصی PhD داروسازی

علیرضــا خســـروانی عضو هیئت مدیره داروسازی فارابی

علیرضــا خســـروانی

عضو هیئت مدیره

لیسانس حسابداری

مدیرعامل

سوابق علمی

  • دكترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشكي تهران

  • دكترای تخصصی P.h.D فارماكولوژی از دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی

مهارت ها و تجربیات

  • كارشناس امور دارويی دانشگاه علوم پزشكی ايران

  • معاون كيفيت و معتبرسازی شركت شيمی دارويی داروپخش

  • مدرس فارماكولوژی در دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی

  • عضو هيئت مديره شركت داروسازی سها

  • مديرعامل شركت آنتی بيوتيك سازی ايران