آخرین بروزرسانی: ۲۲-۱۲-۱۳۹۶

فهرست محصولات

Row Category Product Name Brand Name Potency  Dosage
 Form
Packing
۱ Penicillins Co-Amoxiclav Farmentin BD ۲۲۸mg/ 5ml POS* ۱۰۰ml Bottle
۲ Farmentin BD ۴۵۷mg/ 5ml POS ۱۰۰ml Bottle
۳ Farmentin ES ۶۴۳mg/ 5ml POS ۷۵ml Bottle
۴ Farmentin ۱۵۶mg/ 5ml POS ۱۰۰ml Bottle
۵ ۳۱۲mg/ 5ml POS ۱۰۰ml Bottle
۶ ۳۷۵mg Tablet ۲۰’s Box
۷ ۶۲۵mg Tablet ۲۰’s Box
۸ Amoxicillin Faramox ۲۵۰mg Capsule ۱۰۰’s Box
۹ ۵۰۰mg Capsule ۱۰۰’s Box
۱۰ ۲۵۰mg Chew.Tablet ۲۰’s Box
۱۱ ۵۰۰mg Tablet ۲۰’s Box
۱۲ ۱۲۵mg/ 5ml POS ۱۰۰ml Bottle
۱۳ ۲۵۰mg/ 5ml POS ۱۰۰ml Bottle
۱۴ Faramox BD ۲۰۰mg POS ۷۰ml Bottle
۱۵ ۴۰۰mg POS ۷۰ml Bottle
۱۶ Ampicillin Farilin ۲۵۰mg Capsule ۱۰۰’s Box
۱۷ ۵۰۰mg Capsule ۱۰۰’s Box
۱۸ ۱۲۵mg/ 5ml POS ۱۰۰ml Bottle
۱۹ ۲۵۰mg/ 5ml POS ۱۰۰ml Bottle
۲۰ Cloxacillin Falox ۲۵۰mg Capsule ۱۰۰’s Box
۲۱ ۵۰۰mg Capsule ۱۰۰’s Box
۲۲ Penicillin V Benzathine Faracillin ۲۰۰۰۰۰IU/ 5ml POS ۱۰۰ml Bottle
۲۳ ۴۰۰۰۰۰IU/ 5ml POS ۱۰۰ml Bottle
۲۴ Penicillin V K Farapen ۲۵۰mg/ 5ml Syrup ۱۰۰ml Bottle
۲۵ ۵۰۰mg Tablet ۱۰۰’s Box
۲۶ Cephalosporins Cefuroxime Axetil Farinat ۱۲۵mg Tablet ۲۰’s Box
۲۷ ۲۵۰mg Tablet ۲۰’s Box
۲۸ ۵۰۰mg Tablet ۲۰’s Box
۲۹ Cefixime Farexime ۲۰۰mg Capsule ۱۰’s Box
۳۰ ۴۰۰mg Capsule ۱۰’s Box
۳۱ ۲۰۰mg Tablet ۱۰’s Box
۳۲ ۴۰۰mg Tablet ۱۰’s Box
۳۳ ۱۰۰mg/ 5ml POS ۱۰۰ml Bottle
۳۴ ۱۰۰mg/ 5ml POS ۵۰ml Bottle
۳۵ Cefalexin Falexin ۲۵۰mg Capsule ۱۰۰’s Box
۳۶ ۵۰۰mg Capsule ۱۰۰’s Box
۳۷ ۱۲۵mg/ 5ml POS ۱۰۰ml Bottle
۳۸ ۲۵۰mg/ 5ml POS ۱۰۰ml Bottle
۳۹ Macrolides &
Quinolones
Clarithromycin ۲۵۰mg Tablet ۲۰’s Box
۴۰ ۵۰۰mg Tablet ۲۰’s Box
۴۱ Erythromycin ۲۰۰mg Tablet ۱۰۰’s Box
۴۲ ۴۰۰mg Tablet ۱۰۰’s Box
۴۳ ۲۰۰mg/ 5ml POS ۱۰۰ml Bottle
۴۴ Azithromycin ۲۵۰mg Capsule ۶’s Box
۴۵ ۵۰۰mg Capsule ۶’s Box
۴۶ ۲۵۰mg Tablet ۶’s Box
۴۷ ۵۰۰mg Tablet ۶’s Box
۴۸ ۱۰۰mg/ 5ml POS ۳۰ml Bottle
۴۹ ۲۰۰mg/ 5ml POS ۳۰ml Bottle
۵۰ Ciprofloxacin Ciprofar ۲۵۰mg Tablet ۲۰’s Box
۵۱ ۵۰۰mg Tablet ۲۰’s Box
۵۲ Supplements Ferrous Sulfate + Folic Acid FEFAR ۱۲۷٫۸mg/ 0.5mg Capsule ۳۰’s Box
۵۳ Glucosamine Sulfate ۵۰۰mg Capsule ۶۰’s Box
۵۴ Glucosamine Sulfate/ Chondroitin Sulfate Glucofar ۵۰۰mg/400mg Tablet ۶۰’s Box
۵۵ Calcium+ Vit D ۵۰۰mg/ 200IU Tablet ۶۰’s Box
۵۶ Calcifar
(Ca, Mg, Zn, D3)
Calcifar Tablet ۶۰’s Box
۵۷ Calcifar plus
(Ca, Mg, Zn, D3, K1)
Calcifar plus Tablet ۶۰’s Box
۵۸ Anti-Hyper
Cholesterolemia
Ezetimibe Ezetifar ۱۰mg Tablet ۳۰’s Box
۵۹ Cardiovascular
Agents
Sotalol ۸۰mg Tablet ۱۰۰’s Box
۶۰ Carvedilol ۱۲٫۵mg Tablet ۳۰’s Box
۶۱ Nitroglycerin Nitrofar ۲٫۶mg Tablet ۱۰۰’s Box
۶۲ ۶٫۴mg Tablet ۵۰’s Box
۶۳ Anti-Viral Acyclovir ۲۰۰mg Tablet ۵۰’s Box
۶۴ ۴۰۰mg Tablet ۵۰’s Box
۶۵ Phosphodiesterase
Inhibitor
Tadalafil ۲۰mg Tablet ۴’s Box
۶۶ Anti Diabetic Repaglinide Novofar ۰٫۵mg Tablet ۱۰۰’s Box
۶۷ ۱mg Tablet ۱۰۰’s Box
۶۸ ۲mg Tablet ۱۰۰’s Box
۶۹ Proton Pomp Inhibitor Pantoprazole ۲۰mg Tablet ۱۴’s Box
۷۰ ۴۰mg Tablet ۱۴’s Box
۷۱ ۲۰mg Capsule ۱۴’s Box
۷۲ ۴۰mg Capsule ۱۴’s Box
۷۳ Lansoprazole Lansofar ۱۵mg Capsule ۱۴’s Box
۷۴ ۳۰mg Capsule ۱۴’s Box
۷۵ Vasodilator Anti-Platelet Pentoxyfillin ۴۰۰mg E.R Tablet ۱۰۰’s Box
۷۶ Adrenoreceptor Blocker Tamsulosin Tamsofar ۰٫۴mg E.R Capsule ۳۰’s Box
۷۷ Analgesic Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen Fargesic ۳۲۵mg/ 40mg/ 200mg Capsule ۲۰’s Box
۷۸ Lipase Inhibitor Orlistat ۶۰ mg Capsule ۲۰’s Box
۷۹ ۱۲۰ mg Capsule ۲۰’s Box
۸۰ Anti-Histamine Cetirizine Far-Cetirizine ۱۰mg Tablet ۳۰’s Box
۸۱ Anti-Depressant Venlafaxine Venlafar ۳۷٫۵mg Tablet ۱۰۰’s Box
۸۲ ۷۵mg Tablet ۱۰۰’s Box
۸۳ Non Steroidal Anti-Inflammatory
Drugs (NSAID’s)
Meloxicam ۷٫۵mg Tablet ۳۰’s Box
۸۴ ۱۵mg Tablet ۳۰’s Box
۸۵ Diclofenac Sodium ۱۰۰mg E.R Capsule ۳۰’s Box
۸۶ Selective Serotonin
Agonist
Rizatriptan ۵mg Tablet ۱۰’s Box
۸۷ ۱۰mg Tablet ۱۰’s Box
۸۸ Angiotensin Receptor
Blocker
Valsartan Valsofar ۸۰mg Capsule ۳۰’s Box
۸۹ ۱۶۰mg Capsule ۳۰’s Box
۹۰ Dopamine Antagonist Domperidone Faridon ۱۰mg Tablet ۳۰’s Box
۹۱ Antispasmodic Mebeverine Hydrochloride ۲۰۰mg E.R Capsule ۵۰’s Box
۹۲ Adult Cold Acetaminophen
Dextromethorphan
Phenylepherin
Faracold ۵۰۰mg/ 15mg/ 5mg Tablet ۲۰’s Box
POS: Powder for Oral Suspension
درکانال تلگرام شرکت داروسازی فارابی از بروزترین تازه های علمی از منابع معتبر جهان و تحولات صنعت دارو آگاه شوید. جایگاهی برای گردهمایی متخصصین